Algemene voorwaarden

Algemene Verkoopsvoorwaarden


Bescherming en algemene opmerkingen
Elke Koper en/of gebruiker wordt verzocht deze algemene verkoopsvoorwaarden te hebben gelezen alvorens een bestelling te plaatsen.
De website ddgrh.be is in zijn geheel, inclusief de naamgeving, ontwerp, lay-out, tekst, inhoud en foto's auteursrechtelijk beschermd. Niets van deze site mag zonder toestemming
worden gebruikt voor andere sites. Afdrukken van pagina's zijn alleen toegestaan voor persoonlijk gebruik. Onrechtmatige verveelvoudiging of distributie van de
website of een gedeelte ervan is verboden en strafbaar en zal met alle beschikbare juridische middelen worden bestreden.
Group D&D besteedt de grootste aandacht aan de inhoud evenwel sluiten we elke aansprakelijkheid uit met betrekking tot de weergegeven informatie in welke vorm dan
ook alsmede met betrekking directe of indirecte gevolgen van eventuele onjuistheden in deze informatie en /of foto's.
Merknamen, productnamen en afbeeldingen inzake het assortiment behoren tot de eigendom van de desbetreffende aanbieders.Leveringsvoorwaarden
Artikel 1 Toepasselijkheid
1.1. Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van ddgrh.be zijn deze leveringsvoorwaarden van toepassing. Het accepteren van een aanbieding dan wel het
doen van een bestelling houdt in dat de klant de toepasselijkheid van deze voorwaarden aanvaardt.
Artikel 2 Aanbiedingen en overeenkomsten
2.1. Alle aanbiedingen van ddgrh.be zijn vrijblijvend en ddgrh.be behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om aanbiedingen in te trekken. Alle aanbiedingen gelden op basis
van beschikbaarheid. Prijswijzigingen zijn te allen tijde voorbehouden.
2.2. Een overeenkomst komt tot stand na acceptatie van de bestelling door ddgrh.be. Door middel van een bevestigingsmail wordt deze acceptatie bevestigd en voor beide
partijen bindend. ddgrh.be is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden.
2.3. De administratie van ddgrh.be en bezorgdienst geldt behoudens tegenbewijs, als bewijs van de door de klant aan ddgrh.be verstrekte opdrachten en gedane betalingen
en van door ddgrh.be verrichte leveringen. ddgrh.be erkent dat elektronische communicatie als bewijs kan dienen. Door het accepteren van deze voorwaarden erkent
de klant dit eveneens.
Artikel 3 Prijzen en betaling
3.1. De vermelde prijzen voor de aangeboden produkcen en diensten zijn in Euro, inclusief BTW en exclusief verzendkosten en eventuele betalingskosten.
3.2.De verzendkosten voor pakketten onder de €125,00 worden er door Group D&D verzendingskosten aangerekend zoals weergegeven in onderstaande tabel (inclusief
BTW).
Land Verzendkosten Gratis levering
bij bestelling Min. 
België 7,50€ > 125€    
Nederland 9,50€ > 125€           
Luxemburg 15,50€ > 250€ 
Frankrijk 15,50 € > 250€ 
Duitsland 15,50 € > 250€ 

3.3. U kan op onze webshop betalen door middel van Online bankieren met de meest voorkomende banken, Via Ideal, Creditcard, Mastercard, Bancontact/Mister Cash of
via voorafbetaling via overschrijving.
3.4. Alle overige facturen dienen door de klant te worden betaald zonder korting of compensatie binnen 14 werkdagen na faktuurdatum. Indien de betalingstermijn wordt
overschreden is Group D&D bovendien gerechtigd vanaf de vervaldatum van de factuur een rente van 1% per maand aan de klant in rekening te brengen, waarbij een
gedeelte van een maand voor een gehele maand wordt gerekend. Group D&D zal bij overschrijding van de betalingstermijn een herinnering sturen en is alsdan gerechtigd
€ 6,81 administratiekosten in rekening te brengen. Als factuur wordt beschouwd de E-mail die de klant na het verzenden van zijn bestelling per omgaande retour ontvangt.
3.5. Indien de klant ook na het versturen van de 2e herinnering niet, niet volledig of niet voor de in de herinnering gestelde datum van betaling heeft betaald, heeft Group
D&D het recht om haar buitengerechtelijke (incasso)kosten aan de klant in rekening te brengen. De klant is tevens gehouden tot betaling van daadwerkelijk gemaakte
gerechtelijke kosten.
Artikel 4 Bestellingen en communicatie
4.1. Group D&D is op geen enkele manier aansprakelijk voor misverstanden, beschadigingen, vertragingen of niet duidelijk overkomen van bestellingen en mededelingen
ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen de klant en Group D&D, dan wel tussen Group D&D en derden voor zover
betrekking hebbend op de relatie tussen de klant en Group D&D. Bij eventuele vragen of klachten zal Group D&D binnen 2 werkdagen reageren en zich inspannen om de
problemen op te lossen.
Artikel 5 Levering en levertijd
5.1. Leveringen vinden uitsluitend plaats op het door de klant aangegeven bezorgadres.
5.2. Aangegeven levertijden gelden als indicatie en niet als fatale termijn. Group D&D is nimmer aansprakelijk voor eventuele schade als gevolg van overschrijding van
levertijden.
5.3. Producten worden geacht geleverd te zijn op het moment dat de ontvanger blijkens zijn/haar handtekening het product in ontvangst heeft genomen.
5.4. Group D&D behoudt zich het recht voor om tot deelleveringen over te gaan zodat een bestelling in twee of meerdere zendingen wordt verzonden.
5.5. Group D&D hanteert een minimale levertijd van 1 dag en een maximale levertermijn van 30 dagen. Na 30 dagen heeft de consument het recht om zonder schriftelijke
ingebrekestelling de overeenkomst te ontbinden.
5.6. Mocht u een verzendbevestiging van ons ontvangen en heeft u het pakket niet binnen 3 werkdagen ontvangen neemt u best contact op met de klantendienst.
Artikel 7 Annulering bestelling
7.1. Nadat de klant het door hem/haar bestelde product heeft ontvangen heeft de klant de mogelijkheid om binnen 7 werkdagen na de ontvangst van de/het product(en) de
onderliggende overeenkomst met Group D&D te ontbinden. De klant hoeft hiervoor geen reden op te geven, daar het cosmetische producten betreft mag de verpakking
niet geopend zijn en het product niet gebruikt zijn.
7.2. Indien de klant de overeenkomst binnen deze termijn wenst te ontbinden dient de klant dit schriftelijk (e-mail of brief) aan Group D&D te melden. De klant dient het
product na overleg met Group D&D terug te sturen naar een door Group D&D vastgesteld retouradres. De klant dient in dit geval zelf de kosten van en het risico voor het
verzenden te dragen.
7.3. Indien de klant reeds enige betalingen heeft verricht op het moment dat de klant de overeenkomst met Group D&D ingevolge het voorgaande in artikel 7 van deze
verkoopvoorwaarden heeft herroepen, zal Group D&D deze betalingen binnen 14 werkdagen nadat Group D&D het door de klant geretourneerde product heeft ontvangen,
aan de klant terugbetalen. De hoogte van het terug te betalen bedrag kan nooit meer zijn dan de aankoopprijs of het totaal aan aankoopprijzen van de geretourneerde
producten. (verzendkosten worden in deze gevallen nimmer vergoed)
7.4. Group D&D behoudt het recht om geretourneerde producten te weigeren of om slechts een gedeelte van het reeds betaalde bedrag te crediteren, wanneer het vermoeden
bestaat dat het product reeds is geopend, gebruikt of door de schuld van de klant is beschadigd.
7.5. Group D&D zal bedragen onder de 10 € steeds retourneren naar winkelkrediet en kan zich steeds voorbehouden een uitzondering op deze regel te voorzien in onderling
overleg met onze klantendienst.
Artikel 8 Retourneren
8.1. Retourneren naar Group D&D is steeds mogelijk echter hopen we dat dit niet nodig zal zijn. Hiervoor dient u met enkele voorwaarden rekening te houden. Deze voorwaarden
vindt u terug in de volgende artikels.
8.2 Cosmeticaproducten zijn zogenaamde hygiëneproducten en mogen alleen geretourneerd worden als ze ongeopend (dus ook een eventuele verpakking dient nog intact
te zijn) en het product dient ongebruikt te zijn.
8.3 We behouden ons het recht om een teruggestuurd artikel te weigeren indien dit strookt met onze voorwaarden en indien niet de juiste retourprocedure is gevolgd.
8.4 Elk artikel kan geretourneerd worden binnen 14 kalenderdagen na ontvangst dit enkel indien er schriftelijk een retourverzoek wordt aangevraagd.
8.5 Het volledige aankoopbedrag van het artikel wordt vergoed incl. verzendkosten (de verzendkosten van de retourzending zijn voor rekening van de klant). Indien bij
aankoop van meerdere producten, 1 of enkele producten worden geretourneerd wordt het door ons bestede verzendbedrag hierop berekend.
8.6 Indien bij retournering van enkele producten van een bestelling, waarvoor gratis verzending is berekend, door het te retourneren bedrag uw initiële aankoopwaarde
daalt onder 95€ zal alsnog 7,50€ verzendkosten van het te retourneren bedrag afgehouden worden.
Artikel 9 Overmacht
9.1. Group D&D is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de klant indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan haar schuld noch krachtens de wet rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.
Artikel 10 Eigendomsvoorbehoud
10.1. De eigendom van geleverde goederen gaat over indien de klant al hetgeen op grond van enige overeenkomst aan Group D&D verschuldigd is, heeft voldaan. Het risico met betrekking tot het product gaat over op de klant op het moment van handtekening voor ontvangst. Group D&D draagt het risico tijdens het transport.
Artikel 11 Intellectuele en industriële eigendomsrechten
11.1. De klant dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten die rusten op de door Group D&D geleverde zaken geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.
11.2. Group D&D garandeert niet dat de aan de klant geleverde zaken geen inbreuk maken op enig intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid in geval van enige aanspraak van derden gebaseerd op de stelling dat met een door Group D&D geleverde zaak inbreuk wordt gemaakt op enig recht van een derde.
Artikel 12 Aansprakelijkheid
12.1. Group D&D kan slechts aansprakelijk worden gehouden voor schade, die aan haar opzet of grove schuld is toe te rekenen tot maximaal de factuurwaarde.
12.2.Group D&D is niet aansprakelijk voor eventuele schade voorvloeiend uit typefouten, onjuiste of onduidelijke weergave van gegevens en andere tekortkomingen in informatie op de website, zelfs niet wanneer Group D&D tussentijds hiervan op de hoogte is gesteld.
12.3. Group D&D is niet aansprakelijk voor eventuele schade voorvloeiend allergische reacties naar aanleiding van het gebruik van Group D&D producten, zelfs niet wanneer Group D&D tussentijds hiervan op de hoogte is gesteld.
Artikel 13 Persoonsgegevens
13.1. Door de klant ingevoerde persoonlijke gegevens zullen worden opgenomen in een bestand. Deze gegevens zullen uitsluitend gebruikt worden voor de uitvoering van de bestelling van de klant en promotionele doeleinden van de firma.
13.2. Gegevens van de klant zullen door Group D&D niet worden verkocht of verhuurd aan derden.
Artikel 14 Diversen
14.1. Indien de klant aan Group D&D schriftelijk opgave doet van een bezorgadres, is Group D&D gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij de klant aan Group D&D schriftelijk (e-mail, fax, brief) opgave doet van een ander adres waaraan de bestellingen van de klant dienen te worden gezonden.
14.2. Wanneer door Group D&D gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze voorwaarden te eisen. De klant kan nimmer enig recht doen laten gelden op grond van soepele toepassing van deze voorwaarden door Group D&D.
14.3. Group D&D heeft te allen tijde het recht deze voorwaarden en de inhoud van de website Group D&D te wijzigen.
Artikel 15 Toepasselijk recht en bevoegde rechter
15.1. Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze voorwaarden, is het Belgische recht van toepassing.
15.2. Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechtbank.
BTW nr.:BE 0449.803.747
BANKGEGEVENS:
Group D&D
Bank: KBC Bank
IBAN: BE34 7350 3831 5590
BIC: KREBBEBB
Na ontvangst van uw betaling wordt uw bestelling direct door ons verzonden.

Bij ondertekenen van onze offerte gaat u akkoord met onze privacywetgeving.

Hebt u vragen betreffende uw bestelling? Dan kunt u een e-mail sturen naar bestellingen@groupdd.be